Pomiar kultury {bezpieczeństwa osobistego jednostki}

Pomiar kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki

Dlaczego kultura bezpieczeństwa osobistego jednostki?

„Czynnik ludzki”, to nadal najczęściej występująca przyczyna wielu wypadków. Dlatego, aby każda organizacja mogła podejmować skuteczne działania służące poprawie bezpieczeństwa, nie powinna pomijać elementów nieodzownie towarzyszących człowiekowi jako osobie w rozumieniu kulturowym oraz diagnostycznym. Są to m.in.:

 • aspekty psychologiczne, 
 • sposoby oceny zachowań ryzykownych, 
 • wzorce zachowań, 
 • wartości jakie przypisuje człowiek zdrowiu i życiu, 
 • postawy i normy postępowania w sytuacji zagrożeń oraz ich diagnoza 

To właśnie te elementy stanowią o kulturze bezpieczeństwa osobistego jednostki.

 

Jak zatem ją mierzyć?

Otóż, właśnie w celu skutecznej diagnozy zespół ekspertów pod kierunkiem dr M. Stasiły-Sieradzkiej i dr Marty Znajmieckiej opracował autorskie i wyjątkowe narzędzie, tzw. Kwestionariusz do pomiaru Kultury Bezpieczeństwa Osobistego Jednostki (KKBOJ), pozwalające na diagnozę poziomu zachowań bezpiecznych w sferze zawodowej i pozazawodowej.

Wykorzystanie tego narzędzia pozwala określić:

 1. Jaki jest stosunek człowieka do własnego zdrowia i profilaktyki. Na ile jednostka przejawia zachowania sprzyjające systematycznemu dbaniu o zachowanie dobrego stanu zdrowia.
 2. Na ile bezpieczeństwo stanowi wartość dla jednostki i ukierunkowuje jej zachowanie.
 3. Zakres gotowości pracownika do używania ochron osobistych oraz stosowania systemów wspomagających bezpieczeństwo.
 4. Stopień uwewnętrznienia przez jednostkę zasad bezpieczeństwa i stosowania się do nich, niezależnie od obowiązującego sytemu kar czy nagród.
 5. Stopień gotowości jednostki do narażania się na ryzyko mogące powodować uszczerbek w zakresie sprawności fizycznej.
 6. Stosunek do ryzyka społecznego - dotyczy gotowości do ponoszenia ryzyka podczas niesienia pomocy.
 7. Poziom otwartości poznawczej związanej z chęcią poznania potencjalnych zagrożeń i gotowości do ich unikania lub narażania się na sytuacje ryzykowne.
 8. Poziom znajomości swoich mocnych i słabych stron oraz ich wpływ na potencjalne skutki napotykanych zagrożeń.
 9. Gotowość do rywalizacji wiążącej się z łamaniem norm i zasad bezpieczeństwa.
 10. Poziom dbałości o bezpieczeństwo używanych materiałów i środków w kontekście do prawidłowego użytkowania powierzonego mienia.
 11. Poziom dbałości o bezpieczeństwo środowiska i otoczenia.

 

Możliwości zastosowania kwestionariusza

Kwestionariusz może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych, jak i aplikacyjnych, np. jako obiektywny miernik efektywności podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa w organizacji, wskazując jego mocne i słabe strony. 

To sprawdzone narzędzie mające swoje zastosowanie w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. Uzyskane wyniki badania pozwalają opracować takie rozwiązania, które pomagają organizacji planować i projektować różnego rodzaju działania przyczyniające się w sposób do budowania świadomości i wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy.

 

Jeśli chcesz sprawdzić jak działa pomiar Kultury Bezpieczeństwa Osobistego Jednostki w oparciu o próbkę Kwestionariusza odnoszącego się przykładowego badania: „Stosunek do własnego zdrowia i profilaktyki”, kliknij poniższy przycisk Diagnozuj.